Opłaty


Informacje o dłużniku pozyskiwane w ramach poszczególnych wywiadów


WYWIAD KRUS - KOSZTY KORESPONDECJI


Ustaleniu podlega: czy dłużnik jest objęty ubezpieczeniem społecznym lub zdrowotnym; kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne dłużnika; czy w/w osoba pobiera rentę lub emeryturę, lub inne świadczenie (jakie?, do kiedy?); numery rachunków bankowych: z których opłacane są składki za w/w osobę lub, które w/w wskazał.

WYWIAD ARiMR - KOSZTY KORESPONDENCJI

Ustaleniu podlega: miejsce pobytu i przemieszczeń stad trzody chlewnej i bydła należących do dłużnika; miejsca dostaw produktów roślinnych i zwierzęcych należących do n/w wnosi się o podanie danych o odbiorcach, oraz daty ostatnich transakcji za okres 2 lat poprzedzających złożenie niniejszego wniosku; numery rachunków bankowych dłużnika, w szczególności te na które przekazywane są/były dopłaty bezpośrednie, celowe; czy dłużnik figuruje jako beneficjent środków przyznanych poprzez dotacje celowe i dopłaty do gruntów rolnych w tym również dotacje unijne, oraz w jakim okresie i w jakich wysokościach maja one być przekazane jeżeli zostały przyznane; czy n/w utworzył siedzibę stada; przesłanie odpisu z Rejestru Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, z którego będzie wynikać, ile sztuk bydła należy do dłużnika, ze wskazaniem numerów paszportów bydła, jego wieku, płci oraz rasy.

WERYFIKACJA POSIADANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W SYSTEMIE OGNIVO

ZAPYTANIE DO ZUS - 35,70 ZŁ

Zaliczka na pokrycie kosztów zapytania do ZUS-celem ustalenia aktualnego źródła utrzymania dłużnika, nr kont z których opłacane są daniny publicznoprawne.

ZAPYTANIE DO US - 35,00 ZŁ

Zaliczka na pokrycie kosztów zapytania do US-celem ustalenia informacji o dłużniku:

 1. PESEL, nazwisko rodowe, poprzednie nazwiska, imiona rodziców, zgłoszone adresy, nr tel. 
 2. Zgłoszone, prowadzone działalności gospodarcze,
 3. Zgłoszone rachunki bankowe,oraz rachunki z których dokonywane są płatności danin publicznych,
 4. Jakie nabył prawa majątkowe, rzeczy, nieruchomości (za 10 lat wstecz),
  - jakie zawarł umowy cywilnoprawne, (za 10 lat wstecz),
  - jakie rzeczy i prawa majątkowe (wraz ich ceną) podlegały opodatkowaniu lub    zwolnieniu z opodatkowania,
 5. Składane deklaracje podatkowe (za 2 lata wstecz) wykazane w nich przychody,dochody oraz ich źródła,
 6. Kto jest płatnikiem dłużnika, jeśli płatnik występuje (za ostatnie 5 lat),
 7. Czy n/w przysługuje zwrot podatku, z jakiego tytułu, w jakiej wysokości
  - czy jest podatnikiem podatku VAT
  - czy posiada nadpłatę podatku VAT
  - czy wykazuje kwotę do przeniesienia - za jaki okres, w jakiej wysokości,
 8. Czy któryś z Urzędów Skarbowych, Notariuszy, Sądów, Komorników powiadomił tutejszy Urząd o okoliczności skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego, a jeżeli tak to jakiego,
 9. Wskazanie podmiotu, który prowadzi obsługę księgową dłużnika,
 10. Czy dłużnik złożył (za ostatnie 2 lata) deklarację PIT 36, PIT 38, PIT 8c, jeżeli tak, to jakie informacje w  nich zawarł, wskazanie nazwy i adresu biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych dłużnika,
 11. Czy toczy się przeciwko dłużnikowi administracyjne postępowanie egzekucyjne,

ZAPYTANIE DO GEODEZJI - 30,00 ZŁ

Zaliczka na pokrycie kosztów zapytania do Geodezji  celem ustalenia nieruchomości dłużnika, opłata od każdej ustalonej przez Geodezję nieruchomości dłużnika.

ZAPYTANIE DO CENTRALNEJ BAZY DANYCH KSIĄG WIECZYSTYCH - 20,00 ZŁ

Zaliczka na pokrycie kosztów zapytania wg jednego kryterium CBDKW celem ustalenia czy dłużnik figuruje/figurował jako właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty  nieruchomości; w celu prawidłowej weryfikacji posiadania nieruchomości przez dłużnika należy w systemie dokonać dwukrotnej   weryfikacji 1 wg nr PESEL, 2. wg pozostałych danych osobowych. Jeżeli wierzyciel wpłaca zaliczkę w kwocie 20,00 zł  bez wskazania sposobu weryfikacji weryfikacja dokonywana jest wg nr PESEL.


©2021 Komornik Sądowy Paweł Bielecki. Designed By PC Serwis / Daniel Woźniczak

Search